www.oilpress.com/brandsakerhet-oljepress.htm

BRANDSÄKERHET VID OLJEPRESSNING.

BRANDFARLIGA ÄMNEN OM ELD KOMMER LÖS I LOGE, MASKINHALL MM.
OLIKA FLAMPUNKTER  FÖR OLIKA VÄTSKOR 

BENSIN                             0    -20 GrC
METANOL                    +11 GrC
ETANOL                        +17 GrC
FOTOGEN                     +38 GrC
DIESEL                          + 55 GrC  
 

Ämnen som inte betraktas som brandfarliga .

Rå kallpressad linolja >220 grC
Rå kallpressad rapsolja har en flampunkt på c.a 320 grader C.

FRÖ OCH FRÖKAKA:
Linfrö ,  linfrökaka , rapsfrö, rapsfrökaka kan inte självantända vid fuktighalt på 6 till 9% som är vid oljepressning och vid lagring i silo eller i plastsäck.

OLJA:
Rå kallpressad linolja, rapsolja kan inte självantända vid ventilerat utrymme. Trassel eller papper  fuktat med rå kallpressad linolja, har mycket svårt att självantända, även i slutet utrymme såsom i soptunna med lock. Under många år så har jag aldrig varit med om att rå kallpressad linolja i papper i soptunna med lock tagit eld eller kolat.

Kokt linolja kan antändas om inte värmen ventileras bort, exempel om indränkt papper som ligger i ett litet slutet rum, låda eller tät soptunna som gör att värmeutvecklingen inte ventileras bort. Det blir då en stegring av värmen som gör att oxidationen ökar och ökar tills eld kan framtvingas.  Därför ska indränkt linolja i papper eldas upp eller blötas med vatten. Linolja som ligger öppet eller målat på trä eller spill på golv kan aldrig självantända.

Papper som är indränkt med rå kallpressad linolja som ligger öppet på ett golv som är ventilerat kan ej självantända.
Rapsolja är ännu svårare att få att självantända på grund av mindre mängd 18.3 Linolensyra är  cirka 10 %
Linolja har cirka 60% Linolensyra, det är den som snabbt kan ta åt sig syre  vid hög inblandning med lättantändliga varor som papper och trassel och förorsaka värmeutveckling när linoljan torkar.

TEST MED GASOLBRÄNNARE:
Rå kallpressad rapsolja har en flampunkt på c.a 320 grader C. (Värde från  Maskinprovning Meddelande 3106 SS 15 54 31  Densitet   vid 15 gr c 0,922     Flampunkt Dieselolja >40 grC   Densitet dieselolja vid 15 grC  0,80 till 0,86)

Med flampunkt menas den lägsta temperatur vid vilken en vätska avger gaser i sådan koncentration att de kan antändas i luft av öppen låga.

Vid tester med gasolbrännare har det inte gått att få eld  på linfrö, linfrökaka, rapsfrö , rapsfrökaka  även om lågan har sprutat ner i de olika ämnena under en tid av 30 sek.

Vid uppkommen eld av linfrökaka brinner kakan väldigt sakta , ingen snabb förbränning.  Elden har ett långsamt förlopp. Hela tiden måste värmen upp i över 300 grader för att kakans olja ska börja brinna vidare.  Ett väl ventilerat lager sprider sig värmen åt luften.

Man kan likna brandförloppet med spannmål som brinner. kolning med lite låga.

Fastorkad linolja på golv har inte kunnat tända med gasolbrännare när lågan bränt i upp till någon minut.

VÄRMEUTVECKLING:
Värmeutveckling från elmotor eller oljepress kan inte komma upp i dessa  temperaturer som gör att oljan eller frökaka kan självantända .

Oljepressen TäbyPressen har ingen drivrem som kan slira eller gå varm. Typ40a.htm  Type55.htm Type70.htm Type90.htm  Fördelar för oljepressen TäbyPressen

Även vid kullager haveri eller att elmotorn har överhettats har inte något gnistregn eller öppen låga kunnat påvisats som kommit ur elmotor eller oljepress. Information från elmotor reparationer har visat sig att även om  motorn "brunnit" har inte någon låga eller gnistregn kommit ur elmotorn.   

Oljepress Täbypressen är monterad på en ventilerad el-förzinkad montageplatta. Kullagerhus är el-förzinkad. Pressdelar är av härdat stål , ingen lackering som kan ta eld finns.  El-förzinkning brinner inte.

Uppstartnings-el-värmekrage med termostat, bra vid uppstartning , utan att
behöva byta munstycke eller värma med yttre värme, bra för brandsäkerhet mm.

Om presshuvudet kommer över en temperatur på 120 till 140 grader stoppas oljepressen automatiskt. Termostat på 100 grader kan även monteras

SJÄLVANTÄNDNING:
Här menas då den temperatur, vid vilken ett ämne (gas, vätska eller fast substans) antändes utan initierande låga.
Trassel eller papper  fuktat med rå kallpressad linolja, har mycket svårt att självantända, även i slutet utrymme såsom i soptunna med lock. Under många år så har jag aldrig varit med om att rå kallpressad linolja i papper i soptunna med lock tagit eld eller kolat.

Feilitzen: Hämtat från Teknisk Tidskrift häfte 42 Årgång 61  1931 : Om självantändning i fibrösa värmeisoleringsmaterial, speciellt rörisoleringar, vilka fuktats med linolja .  Av fil.lic.Bertil Stålhane Sida på Internet  http://runeberg.org/tektid/1931a/0563.html   http://runeberg.org/tektid/1931a/0564.html till /0566.html

Cellulosavadd tänder vid     370 grC
Träull                                    405 grC
Tidningspapper                    350 grC
Bomull                                  370GrC
Korkavfall                           440 grC

Sådana substanser som hår ylletyg, läder m. fl. brinna dåligt och saknar egentligen antändningstemperatur.

Vid indränkning av 14 gr linolja 66% (vet ej om det är  kokt)  med 7 gr uppluckrad cellulosavadd, ökade temperaturen men försöket innebar inte till tändning.

Vid försök 1931 Teknisk Tidskrift med en löst packad boll av sågspån på 600 gr  blandat med 900 gr linolja uppnåddes en temperatur upp till 150 grader men svalade åter igen.  Isolerades bollen med 3 cm sågspån kunde antändning konstateras. Minskades inblandningen av linolja uteblev antändning. Försöken visar att det behövs stor koncentration av linolja 60% i poröst brännbart material typ sågspån upp till 40 % .för att det ska bli värmeutveckling. Isolerar man värmeutvecklingen med 3 cm sågspån eller något annat som håller värmeutvecklingen igång utan att försvinna från linoljan kan det börja brinna.

Analoga försök med trassel i en fullständig serie upp till proportion 1 : 2,5 mellan trassel och linolja visar enligt Feilitzen att antändningen i allmänhet  sker hastigare ju större oljemängden är, dock beroende hur luckert aggregatet är.

I pressad linfrökaka är det normalt  inte mer än mellan 15 till 20% linolja inblandning i linfrökakan som är väldigt svår att få brinna. Svårt att få eld på genom att gasollåga sprutas ned i frökakan.  För att vara mer säker att hindra varmgång bör inte lagring ske i för stora silos som gör att värmen inte ventileras bort.
För att få information om värmen i stora lagringsfickor bör temperatur övervakning monteras med larm.   Storsäckar på 1000 liter med linfrökaka  har ej värmeutveckling kunnat påvisats.

ELMOTOR:
Elmotorn är helkapslad   som vid en yttertemperatur på +40 gr ej överstiger +135 gr C,
Om man tar bort ventilationen i ett pressrum gäller inte ATEX klassningen längre.
Detta är mycket allvarligt att ta bort ATEX klassningen samt att garantin från motortillverkare inte gäller.

Elmotorn är klassad   EX ll 3 GD EEx nA ll 135 C (T4) IP 55 /54
Atex EU-direktiv 94-9-EG.pdf   Cert -tuv-Atex 2383 MT Motori.pdf

Vad beteckningar betyder enligt ATEX som elmotor har som finns på Täbypressen se:
Atex-electric-motor-tabypressen.htm

(Vid oljepressning nära brännbara gaser metanol RME tillverkning i zon 20 kan extra tätning av elmotor behövas. ) God ventilation är en garanti för att förhindra att brännbara gaser blir i för stark koncentration.
Elmotorn har motorskydd  och är säkrad mot kortslutning genom frekvensomriktare.
Elmotor har en skyddsklass som vid 40 gr C yttertemperatur inte kommer upp till mer än 135 grC. Papper självantänder på 350 grC .

Det kan vara svårt att hålla  +40 gr C om  oljepressen byggs in i ett pressrum typ "kur" med täta sidor och tak och golv.

Där kan det bli varmare en solig sommardag om inte "kuren" byggs väldigt stor med ventilationsfläkt och brandskyddade fläktkanaler som inte får samlas damm i som kan ta eld i. 


Man får inte ta bort funktionen med motorns eget skydd med kylflänsar som ventilerar bort värmen.

Att bygga in oljepressen i ett pressrum typ  "kur" med väggar som står emot 60 minuters brand är en liten tröst om det börjar brinna kl. 24 på natten när det är 6 timmar kvar till att någon sett att det tagit eld på morgonen. 

Ett bättre förslag är:

För säkerhet kan man ha pressen stå på en stålplåt som står på en gipsskiva. .

Ovanför pressen 1.5 till 2m  kan man montera  en stålplåt under en gipsskiva.

Elskåpet ska monteras under stålplåten. Någon remdrift som kan slira får inte förekomma på en oljepress  

Luften ventileras bort runt oljepressen om inte väggar finns..       .

Införsel till oljepressen kan gå igenom stålplåten gipsskivan. 
 

ELKAPSLING:
Kapsling på elskåpen till Oljepress 40A är  IP55 och på de större oljepressarna IP 65. Detta innebär dammtät samt spolsäkert.  
IP-Klassning 

Elskåpen är av plåt som kan lätt avleda värmestrålning ifrån elektroniken.   Elskåpet måste stå på en väl ventilerat utrymme. Elskåpen uppfyller CE samt EMC norm.
 

SPRINKLERSYSTEM:
Sprinkler dunk med vatten kan monteras över utloppet av oljepressen samma utrustning man har för eldning med havre stoker i pannrum.  Brandvarnare och  SMS larmar andra åtgärder man kan installera.
 

Dessa åtgärder är billiga att montera och kan kännas säkra för kunden även om dessa inte skulle vara nödvändiga ur brandsäkerhet, bara att de finns där kan kännas tryggare i människors medvetande. Ett brandlarm varnar även för om branden uppkommit från annan verksamhet på gården.   

I de allra flesta fall körs inte oljepressen på natten, utan bara under dagtid när man har viss översyn. 

Vi människor har en inneboende rädsla för brand när det gäller maskiner som går på natten obevakade. Även undertecknad..

I ett modernt lantbruk finns mängder med maskiner som går obemannat till och med så mjölkar man kor obemannat. Rälsgående elkabelvindor, Höfördelare med kablar som kan fastna mm.

Fläktar, batteriladdare, elevatorer, ensilageuttagare med många fler saker som är mycket farligare än en oljepress för rapsolja. 

Oljepressen ska monteras på en väl ventilerad plats så att all värmeutveckling från elmotor, kuggväxel, oljepress ventileras bort. ej i någon inbyggnad typ "kur" som gör att det blir ökad värme runt oljepressen.

Oljepressen Täbypressen har rostfri inloppstratt.

ÖVERBELASTNING:
Vid överbelastning, exempelvis om lagren börjar bli slitna finns momentbegränsning eller brytpinne som stoppar oljepressen .   På oljepressar  typ  55, 70 , 90 är denna funktion i frekvensomriktaren som stoppar strömmen till elmotorn till oljepressen när ett moment överskridits , även strömmen till frekvensomriktaren stoppas. Elmotorn blir inte överbelastad med varmgång som följd vilket kan inträffa om bara normalt motorskydd är monterat.  På oljepress typ 40 går en brytpinne av och driften till oljepressen stoppas.

FRÖKAKEVAKT:  guard.htm
Som tillbehör finns frökakevakt som stänger av strömmen till oljepressen när det inte  kommer ut någon frökaka ur pressen inom  1 minut.  Frökakevakten vaktar vid slut på frö, vid stopp inne i oljepressen, om det bygger upp frökaka framför oljepressen och vakten vakar sig själv.

SMS SÄNDNING AV MEDDELANDEN FRÅN OLJEPRESS TILL MOBIL TELEFON:  guard.htm
Som tillbehör kan SMS övervakning monteras. Med en SMS sändare med batteribackup kan man få meddelande från oljepressen om något onormalt inträffar till ett antal mobiltelefonnummer.

Valfri information exempel.  Brandlarm, stopp av oljepress, slut på frö, överfyllnad av oljecistern, inbrottslarm, varmgång.
Man kan även sända valfri meddelanden till oljepressen.
Exempel: Stopp av oljepress, start av brandsläckare mm.

FASTA VARNINGAR  OCH SKYDD:
Brandlarm, brandsiren, saftblandare på taket, och sprinklersystem

Även om risk för att oljepressen inte ökar brandrisken ska naturligtvis alla lättantända varor såsom halm, hö papper, skräp och inga övriga maskiner , vara förbjudna vid oljepressen .

För säkerhet kan man ha pressen stå på en stålplåt som står på en gipsskiva. .

Ovanför pressen 1.5 till 2m  kan man montera  en stålplåt under en gipsskiva.

Elskåpet ska monteras under stålplåten.

Man bör tänka på att den bästa hindret för överhettning är god ventilation  för oljepressen.  Inga nära VÄGG sidor bör finnas  god luftgenomströmning är viktig för att få bort värmeutveckling från motor oljor och frökaka.. 

Många av tipsen för skydd och övervakning och larm är även användbara på många fler verksamheter på ett lantbruk. Många av tipsen för brandskydd är billiga att installera.   Det sämsta är att bygga in oljepressen i ett litet hus utan ventilation detta gör att allt blir helt fel. Ökad risk fö brand. Inga elklassningar kan fungera typ EX ll 3 GD EEx nA ll 135 C (T4) IP 55 /54 som bara fungerar om utrymmet inte blir mer varmt än 40 grC.

 

Oil press: type20o.JPG (3993 bytes) typ402.jpg (4039 bytes)   

Information från  Lantbrukets Brandskyddskommitté:
Brandskydd.pdf 
http://www.svbf.se/Start/Dok/main_lbk.asp

Vill du ha mer information om LBK:s verksamhet? Kontakta LBK:s sekreterare Björn Björkman,  bjorn.bjorkman@svbf.se  tel 08-588 475 17.
Regler för oljepressning information   från Lantbrukets Brandskyddskommitté April 1995 

Tekniska utskott

Tekniska utskottets ordförande och sekreterare har ett möte varje månad.

Ett utökat tekniskt utskott gjorde den 3 maj ett studiebesök i Örebro-trakten för att studera oljepress-ning av lin och rapsfrön. Studiebesöket var föranlett av diskussionen om behovet av revidering av LBK:s rekommendation om oljepressning.

Fördelar för oljepressen TäbyPressen
IP-Klassning 
guard.htm
Atex EU-direktiv 94-9-EG.pdf     Cert -tuv-Atex 2383 MT Motori.pdf
http://runeberg.org/tektid/1931a/0563.html   http://runeberg.org/tektid/1931a/0564.html