WWW.OILPRESS.COM

se.gif (95 bytes)Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur

gb.gif (106 bytes)English Home    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

LINOLJA 

Vi har sålt slut på linolja . Vi tackar alla som köpt linolja under alla år . Vi har ingen olja att sälja längre
Hälsning Bengt Jonsson


Flax oil, Linolje, Leinsaat, Graines de lin, maling , Målning, Linoleum, Linseed oil, Renovering av fönster. Flaxoil, Linolja, Leinsaatöl, Linolje, Flax, Linolja, Målning, Rostskydd.   Rå kallpressad linolja.   Svensk linolja från Bengt Jonsson är en helsvensk produkt såtillvida att linet  är odlat och oljan är pressad i Sverige på en oljepress typ TÄBYPRESSEN. En linolja framställd i nordligt klimat har ca: 10% högre halt av fettsyran linolensyra, som gör att oljan härdar bättre och ger en starkare film. Syftet med att framställa svensk linolja är att få fram en verkligt högklassig naturprodukt utan stora kemiska ingrepp samt att förädla oljan efter gamla beprövade recept och kunskaper.  Kallpressad rå linolja har en kvalitet som är överlägsen vanlig kokt linolja, Lin som odlas på nordlig breddgrad har en högre halt av Linolensyra över 60 %. Hög halt av linolensyra är en garanti för att linoljan oxiderar och torkar på kort tid. Linfröet rensas fritt från ogräsfrö och pressas därefter kallt d.v.s. utan upphettning av fröet. Man tar då ut endast 25 % olja av fröets vikt den s.k. Jungfruoljan, som är den allra renaste och tunnaste.Vid spädning av färg inför grundmålning trä utomhus är det alltså rå linolja som ska användas Den kallpressade råa linoljan är mycket tunnare än den kokta oljan och har därmed bättre inträngningsförmåga.  Detta gör att den är överlägsen som ett giftfritt alternativ för utomhus impregnering av trä . Vid spädning av färg inför grundmålning trä utomhus är det alltså rå kallpressad  linolja som ska användas. Efter att ha grundat panelbrädor med en rå kallpressad linoljeblandning, har jag sett oljan tränga ut på andra sidan av brädan via knastarna. Försiktighet dock, om det är överskott av rå linolja så fäster inte färgen sen. Torka gärna av den överflödiga oljan efter 2 timmar som inte sugit in .

Den råa linoljan är också lämplig att förvara sina använda penslar i, samt till rengöring av hud.
 Oilpress TäbyPressen
Linolja information från Wibo FärgAB Bra information
Econyans bra information   http://www.attstrom.se/?p=407 om inträngning  Test av inträngning av olika oljor .

 


Linfrökaka.   

Molekylstorlek i jämförelse. Uppgifter hämtade från Conny Jerkbrant Avd. Bebyggelsevård på Chalmers Göteborg.

 

Rå kallpressad linolja 

ca: 0,000005 mm. 

Kokt linolja 

ca: 0,0001 mm.

Alkydolja 

ca: 0,001 mm.

Poröpning i trä 

ca: 0,03 mm.

Latexmolekylaggregat

ca: 0,5 mm.

      När den råa linoljan torkar så utvidgar sig linoljan upp till 15 % och täpper till så att fukt inte kan tränga in i träet och orsaka röta mm. Torktid i rumstemperatur c:a 2 - 4 dygn. Torktiden kan minskas vid låg luftfuktighet, hög temperatur och bra belysning. Man kan även tillsätta sickativ. Analyser gjorda av Cereallaboratoriet i Svalöv visar att linoljan från Örebro är av mycket hög kvalitet. 

16.0 Palmitinsyra 

4,2 % 

18.2 Linolsyra 

14,5 % 

22.0 Behensyra 

0,1 % 

18.0 Stearinsyra

4,3 %

18.3 Linolensyra

60,6 %

Övriga fett syrror

0,4 %

18.1 Oleinsyra

15,6 %

20.0 Aresedynsyra

0,3 %

Fria fettsyror

2,0%

Jodtal

197

 

 

 

 


LINOLJEBEHANDLING AV TRÄ.    Linoljefärg utomhus.    Linoljefärg inomhus.  Brandsäkerhet självantändning

 

Ytan instrykes upprepade gånger tills träytan verkar mättad. Linolja som inte absorberas inom 1 - 2 timmar torkas av. Ingen linolja får torka ovanpå träytan, det kan då upplevas som klibbigt. Linolja kan med fördel användas för träbehandlning av: Trädgårdsmöbler, trätrall, uteplatser, fönsterbågar, karmar, båtar, bryggor, gevärskolvar, bikupor, träslöjd, träleksaker, matbestick, skärbräden mm.
 

För att få ett bra resultat, måla ej på virke som har högre fuktighet än 15 %.. Vid utsatta ställen för fukt , tänk på mögelrisk ordna god ventilation..

 

Johannes Bonefaas använder linolja från Bengt Jonsson Tillverkad på oljepress TäbyPressen som finish till sina handbyggda exklusiva banjos

Se  www.johannesbonefaas.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSTSKYDDSBEHANDLING.

Linoljan går också att använda som ROSTSKYDD. Analys från Statens provningsanstalt nr 88M51536 visar inträngning i spalt är mer än 50 % bättre än Tektyl ML. Provet utfördes enligt delar av Svensk standard för rostskyddsmedel för bilar - hålrumsvätskor SS 18 65 11.

Lantbruksmaskiner: plogar och harvar, stålinredning i djurstall, underredsbehandling av bilar, takrännor, räcken mm.  Referens:Rostskydda bilen mm. BA:s Rostskydd & Bilservice             Linolja skyddar bilen  Rostskyddsbehandling av bil, instruktion hur man gör.
Vid rostskyddsbehandling i hålrum i bilar  tillsättes torkmedel COSIRK Kobolt-Sirkonium inte mer än 1 till 2 %  .


Linolja ingår i många olika produkter såsom, äggoljetempera, fernissa, såpa, tvål, fönsterkitt, kalkfärg, tjärbehandling, rödfärg, kalkfärg, Linoljefärg    Linoljefärg utomhus.    Linoljefärg inomhus. m.m.  Linfröolja
Ägg från höns som utfodrats med specialfoder med tonvikt på linolja. Äggen innehåller mera för
 människan viktiga alfalinolensyror och andra nyttiga omega-3-seriens fettsyror samt E-vitaminer.

 


Vi har sålt slut på linolja . Vi tackar alla som köpt linolja under alla år . Vi har ingen olja att sälja längre
Hälsning Bengt Jonsson

 

 


Painting, Rust proofing. Raw cold pressed
 linseed-oil. Swedish linseed-oil from Bengt Jonsson is a all Swedish product  that the linseed   is grown and and the oil  is extracted by  in Sweden on a oilpress TÄBYPRESSEN.  like  linseed-oil made  in the northern climates have approx: 10% higher percentage of fatt acid linolenacid , that makes that the oil harden better and gives a stronger film. The purpose with that represent swedish linseed-oil is to get front a accurate high-class natural product without big chemical operation plus that ennoble the oil after old tested recipe and knowledges. Cold pressed raw linseed-oil have a quality that is superior common boiled linseed-oil, Flax that grow on northern latitude have a higher percentage of Linolenacid over 60 %. High percentage of linolenacid  is a guarantee in order to the linseed oil oxidize and wipes on short time. The linseed cleans  freely from weeds and presses thereafter cool like without heating of the seed. It takes then out only 25 % oil of the seeds  weight the s.k. virgin oil , that is the of all cleanest  and  thin The raw cold pressed linseed oil is very thin  then boiled lin oil and have thereby better impregnate

Oilpress TäbyPressenLinfrökaka

 Molecule size in comparison. Statements fetched from Conny Jerkbrant Avd. Bebyggelsevård on Chalmers Gothemburg.

 

Raw coldpressad linseed-oil

approx: 0,000005 mm.

Boiled linseed-oil

approx: 0,0001 mm.

Alkydolja

approx: 0,001 mm.

Opening  in wood

approx: 0,03 mm.

Latex Molecule size 

approx: 0,5 mm.

When the raw linseed oil wipes as widen himself  up to 15 % and stop (choke) up  to as that damp not can intrude in the wood t and cause rot mmDry time  in room temperature approx  2 - 4 day. Dry time  can grow less at lay humidity of the atmosphere, high temperature and good lighting. Man can also appoint siccative. the analysis made of Cereallaboratoriet in Svalöv displays that the oil  from Örebro is of very high quality.

16.0 Palmitic

4,2 %

18.2 Linolsyra

14,5 %

22.0 Behensyra

0,1 %

18.0 Stearinsyra

4,3 %

18.3 Linolensyra

60,6 %

Other grease syrror

0,4 %

18.1 Oleic acid

15,6 %

20.0 Aresedynsyra

0,3 %

Free fettsyror

2,0%

Jodtal

197

 

 

 

 


Linseed Treatment WOODEN.

The surface paints  repeated times until the wood  seems satisfied. Linseed-oil that not absorb within 1 - 2 hours take away. None linseed-oil receives wipe ontop of the wood surface  , it can then fells like that be sticky. Linseed-oil can with advantage be used for wood treatment  of: garden furnishes ,ram window sash, boats,   bridger, , , woodwork, wood toys , knife, etc

In order to get a good results, paint don´t on timber that has higher moisture than 15 %.. At subjected places for damp , think  on mould arrange merry ventilation..

Rust treatment against rust .
The linseed oil
 goes also to use that RUST PROOFING. Analysis from Statens testing station nr 88M51536 displays about impregnate in spalt is more than 50 % better than Tektyl ML. The test was made  according to divides of Swedish standard for anticorrosive agent for cars - Liquid SS 18 65 11.

 

Linseed-oil is included in many different products as, äggoljetempera, varnish, soap, soap, windows putty, , red paint,  etc.
Egg from fowls that feeds  with special feed  with accent on linseed-oil. contains more for
mankind important alfalinolensyror and other usefull omega-3-seriens acid  plus E-vitamins.

Vi har sålt slut på linolja . Vi tackar alla som köpt linolja under alla år . Vi har ingen olja att sälja längre
Hälsning Bengt Jonsson

Bengt Jonsson 
Täby Skeppsta
S-705 94 ÖREBRO
SWEDEN
 


Tel : +46(0)19-22 80 05 Fax: +46(0)19-22 80 05
 

     
 

 Skriv ut sidan


 Hälsning från Bengt. Klicka här  Greeting from Bengt 

WEB design by Bengt Jonsson