Senaste nytt: Last News:

 

OLJEPRESSNING MED STÖD.

Tillverka matolja, linolja och energi  på gården.

Sök företagsstöd  på mellan 30 till 50% från
Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen.

Oljepressar finns i olika storlekar.

Passa på att göra något för miljön och din ekonomi  i framtiden.

 

VIDEO:Type 55-2 "NEW" kit for older Type55 to get 2 screw press in the same oil press.  Coming soon for sale.

 

 

Att köra på rå kallpressad rapsolja direkt från en TäbyPress utan omförestring till RME.

Staffan Söderberg på Hälleby Gård, Hölö kör på rå kallpressad rapsolja direkt i sin traktor (Ej RME) med  en uppvärmning med "RapsTherm4"

Läs artikel i tidningen Land   Lantbruk 2 maj 2008  sid  24, 

 

Fendt 820 Tractor  Variogreentec, at the Agritechnica 2007 that runs on rapeseed oil ex works.

Deutz tractor engines to run on raw, unprocessed vegetable oil
 

"Slow Food" en ny rörelse för att värna om närproducerad mat.

Tillverka matolja och sälj på din ort

Make biodiesel in an agricultural pesticide sprayer.

Information om Biodiesel. Körschema Gör din egen biodiesel i en växtskyddsspruta eller mjölktank utomhus utan uppvärmning.

 


Regeringens proposition 2003/04:1

Skattefri rapsolja till motorfordon, bilar, bussar, traktorer m.m. i 5 år  2004 till 2008
Sid 66 
 
  
Skatt för dieselolja Miljöklass 1  Energiskatt 733:-SEK/per m3  + Koldioxidskatt 2598:-SEK/per m3 = 3331:-SEK/per m3
Skatt för dieselolja Miljöklass 3  Energiskatt 1294:-SEK/per m3  + Koldioxidskatt 2598:-SEK/per m3 = 3892:-SEK/per m3

 

Sid 221 - citat

Regeringens bedömning: Regeringen anser det angeläget att den strategi för skattenedsättning för alternativa drivmedel som lades fast i budgetpropositionen för 2002 kan börja tillämpas så snart erforderligt stadsstödsgodkännande erhållits från kommissionen. För att de koldioxidneutrala drivmedlens konkurrenskraft skall säkerställas bör dessa drivmedel befrias inte bara från koldioxidskatt utan även från energiskatt. Dessa villkor bör gälla redan från och med 2004


Frågan om skattestrategins omfattning har ytterligare beretts med beaktande bl.a. av det under våren 2003 överenskomna direktivet 2003/30/EG (EUT L 123, 17.5.2003, s. 42, Celex32003L0030) om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel. Regeringen bedömmer att den generella skattenedsättningen för koldioxidneutrala drivmedel för att uppnå uppställda miljömål behöver omfatta inte endast koldioxidskatten utan även energiskatten. Skattestrategin omfattar en femårsperiod. För att tydliga  och långsiktiga villkor skall säkerställas bör under denna tid villkoren stå fast. Detta gäller med förbehåll för att skattebefrielsen godkänns av kommissionen såsom förenligt med EG-fördragets statsstödsregler.  Förenlighet med dessa regler innebär bl.a. att ändringar som är nödvändiga för att förhindra överkompensation av aktörerna alltid kan genomföras. Regeringens mål är att koldioxidneutrala bränslen även på längre sikt skall ha de skattevillkor som krävs för att underlätta en bred introduktion av sådana bränslen på marknaden samtidigt som överkompensation undviks.

- Slut citat.

Nuvarande regler :Lag (1994:1776) om skatt på energi
 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.HTM

Undantag från skatteplikt

11 § Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för
   1. metan som framställs genom biologiska processer,
   2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig produktion av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,
   3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
   4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlorats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.
   Första stycket 2 gäller dock inte råtallolja.
   Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren. Lag (2001:518).

Viss försöksverksamhet

12 § Regeringen får i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som används i försöksverksamhet inom ramen för pilotprojekt som syftar till att utveckla mer miljövänliga bränslen.

Man skickar helt enkelt in en ansökan om punktskattebefrielse enligt 2 kap 12 § energiskattelagen för ditt bränsle (rapsolja).  Skriv gärna om produktionen, volymer osv, det är alltid bra med information, men såvitt jag nu känner till kommer besluten inte att vara kvotbegränsade.

Skicka ansökan till

Finansdepartementet
103 33 Stockholm


Mvh
Magnus Schultzberg
______________________________________
Magnus Schultzberg
Rättssakkunnig / Legal Adviser
Finansdepartementet / Ministry of Finance
Skatte- och tullavdelningen / Tax and Customs Department
Tfn +46-8-405 3825
Fax +46-8-20 28 51
magnus.schultzberg@finance.ministry.se

Med detta blir det ekonomiskt lönsamt att gå över till rå kallpressad rapsolja till fordonsbränsle. 
Med rätt utrustning TäbyPressen för att pressa olja och konverteringsutrustning för rapsoljedrift    tjänar du pengar och värnar om miljön. 

Havreeldning och rapsolja är redan skattebefriad såsom uppvärmning till bostad mm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manual for PLC  controll of conversion 

Konvertera din vanliga oljepanna till rapsolja med "Rape-Therm"

 

Kalkyl för rapsoljedrift för dieselmotor.

Kalkyl för rapsoljedrift för oljepanna.

Kalkyl på havreeldning för värmepanna.

Äntligen! Hampa får nu odlas i Sverige

 

      ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Detta system nedan går inte längre att köra. Lantmännen klarade inte av det system de tagit fram själva.  Enligt Erik Jacobsson  Lantmännen 2004-10-21 blev det för mycket strul.

I onsdags blev det möjligt att odla egen energi på träda! Ansökan före 21 mars.
13 mars meddelade Jordbruksverket att du kan odla energigrödor på din träda även i år. I fjol kunde du odla t ex havre eller raps på trädan utan någon byråkrati eller kostnad alls, för bränning i egen värmepanna, eller för att driva egna motorer med rapsolja. Men detta stoppades tidigare i år. Nya bestämmelser kom i onsdags, men de är lite krångligare och för med sig vissa kostnader.
Skillnaden i år, jämfört med i fjol, är att du måste ²sälja² din energigröda till en uppköpare, som väger in grödan, analyserar den, samt omräknar vattenhalten till 14 %. Men innan du ens lämnar vågen, ²köper² du tillbaka samma spannmålslass och tar med det hem igen. Du ska inte ens tippa av det! Uppköparen rapporterar ²köpet² till Jordbruksverket.
Före 21 mars ska du ordna ett kontrakt med uppköparen och bifoga detta med dina SAM-blanketter. Även uppköparen måste skicka in kontraktet före 21 mars, så du måste skriva kontraktet och få det signerat minst någon dag före 21 mars. Uppköparen ska också ställa en garanti till Jordbruksverket att du uppfyller dina förpliktelser, dvs använder grödan för industriellt ändamål.
Lantmännen har åtagit sig att stå som uppköpare för energigrödorna vid anläggningar där man har fordonsvågar, samt ställa ut garantin. För invägningen och ²inköpet² och ²försäljningen² får du betala 9 öre per kg i administrationskostnader och 3 öre för garantin, summa 12 öre per kg. Därutöver tillkommer 54 kr för analysen.
Du måste väga in minst 85 % av normskörden i ditt område för den energigröda du odlar. Odlar du energihavre kan du alternativt använda en riksnorm på 3 800 kg.
Lantmännen vill inte att du tippar av spannmålen efter vägningen, så det är nog en fördel om du vet vilken tomvikt ditt spannmålsekipage har. Energigrödan ska inte färgas eller förgiftas, vilket förekommit i tidigare diskussioner. När du förbrukat grödan (före 31 juli andra året efter skörden) ska du skicka in en försäkran att energigrödan är använd på rätt sätt. 
Rapskakor och linfrökakor får användas till grisfoder
- Ca 2,5 kg havre ersätter 1 liter olja. Havrebrännare fungerar nästan lika bekvämt som oljeeldning. Havre som du inte kan förbruka själv får du sälja till energiändamål, t ex till uppvärmning av villor och industrier (mot användningsförsäkran).
- Raps kan du pressa till teknisk olja som blir värd priset av brännolja till värmepannor och diesel vid fordonsdrift, minus pressnings- och hanteringskostnader givetvis. Kolla praktiska begränsningar.
- Oljelin kan du pressa till linolja, som är värd ca 7 kr som bulkvara och 45 kr om du gör den klar för konsument. 
- Raps- och linfrökakor (pellets) kan du ge till grisar, eller andra djur. Detta var tillåtet redan i fjol. Rapskakan är bra proteinfoder upp till 10 % inblandning och tillsammans med ärter kan du få ett helsvenskt proteinfoder som uppfyller även Krav-reglerna. Läs mer: GRIS 6 2001 sid 31.

Adresser för att få veta mer om energi från trädan
De enda som fått kännedom om de nya trädesbestämmelserna från 13 mars är länsstyrelserna. Ring därför i första hand handläggaren för energigrödor hos din länsstyrelse för mer info.
Lantmännen i hela landet är uppköpare av energigrödor, men torde inte lokalt ha hunnit få det nya kontrakt du måste bifoga SAM-ansökan. Ring därför Georg Nilsson, Lantmännen, Norrköping, 011-21 80 00, 070-671 80 94 för att få kontraktsformulär per fax eller post.
Vid Jordbruksverket är det Susanne Andersson, 036-15 52 91 och Hans Rolandsson, 036-15 59 88 som kan reglerna ingående, om du har svåra frågor.
Om praktiska frågor om havre, rapsolja, raps- och linpellets som bränsle, lin för linolja, rapsolja som motorbränsle, m m, kan du ringa t ex Bengt Jonsson, Skeppsta Maskin, 019-22 80 05 eller kolla www.oilpress.com

Läs mer: Nästa GRIS. För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.90 kr ny moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
NYHET!
Uppvärmning med rapsolja till oljepanna. Stokerbrännare för spannmål


Köpare säljare av frö foderkaka olja mm.

Tips om oljepressning

  .   Änding av skärbord för lintröskning. Odlingsanvisning för linodling
 

Avgiftfri inblandning av rapsolja i vanlig dieselolja  i Norge Toll- og avgiftsdirektoratet: Rundskriv 98/1928-9 (arkiv)
 

Rapsolja till uppvärmning är skattefri. Rapsolja till motorbränsle som tillhandahålls i en särskild  förpackning om högst en liter är skattefri. RME i fösöksverksamhet inom ramen för pilotförsök kan vid beslut från regeringen ges skattefrihet.

Kör på rå kallpressad rapsolja i John Deere traktor 3130. Bilder samt ritning på hur man modifierar motorn.  

SKEPPSTA MASKIN AB utför legoarbeten.

  
  viewfm.gif (6030 bytes)  

Greeting/Hälsning Bengt Jonsson