Rå kallpressad Rapsolja som  kan användas i alla dieselmotorer är olik vanlig dieselolja på 3 olika områden.

1    Rapsoljan måste vara färsk,  inte för gammal, den måste smaka gott. Ej över 1 år. Ej oxiderad. Kolla datum.
2    Rapsoljans viskositet är för hög.  Med värme genom uppvärmingsenhet 
      http://www.oilpress.com/rape-therm-valve62-2002-03-21.jpg
      får man ned viskositeten till dieseloljans nivå. Viktigt för att pumpelement ska hinna med att fyllas och att insprutnings
      mekanik inte ska komma till skada.
3    Flampunkten. Flampunkten är mycket högre på rå kallpressad rapsolja än vanlig dieselolja.
      Genom att låta motorn värmas upp genom  körning med vanlig dieselolja till arbetstemperatur får man upp temperaturen
   
   i motorns förbränningsrum till över 320 grC .  Genom att motorn är varm förbränns den råa rapsoljan bra. Utan koksning

      Allt detta övervakas av en kontrollenhet http://www.oilpress.com/controller-SMAB-2.JPG som sköter all övervakning av att
     alla temperaturer och tider sköts automatiskt

Viskositet rå rapsolja:            Rå Rapsolja             Dieseloljor
  
                                                                                                  MK1                     D32             D10     

Förvärmning av  till                          100 grC          ca 7.8 cSt
                                                       80 grC           ca 11.7 cSt

                                                      50 grC            ca 25.3 cSt
                                                      40 grC            ca 33.8 cSt                 2.0cSt             2.5cSt         2.9cSt

                                                      30 grC             ca 47.0 cSt
                                                      20 grC             ca 72-75.0cSt
                                                      -10 grC                                             7,0cSt             8.5cSt     13,5cSt
                                                      -15 grC                                             9.5cSt            13.5cSt       
                                                      -30 grC                                              16cSt               22cSt         

Blandning med 33% rapsolja
med 67% vanlig diesel MK1           20 grC              ca 9.0 cSt

Tester som gjorda vid Statens Maskinprovningar Meddelande 3106

Ultuna 1987-06-18 visar att vissa dieselmotorer fick större effekt samt mindre bränslförbrukning med rå rapsolja som blandades med 67% vanlig diesel. Inte någon av traktorerna hade extra värme på bränslet förutom  den värme som är normalt alstras från motorrummet. 
viskositet-se.gif (6265 bytes) 

Fahrenheit +32 = 0 grC       100 grC = 212 Fahrenheit
                                 

DATA:

                                Rapsolja 20GrC                     Dieselolja Din EN 590
Värmevärde Eff MJ/kg         37.6                                                                              42.8
Densitet 20 grC                      0.92                                                                             0.86
Värmevärde MJ/kg                 37.2                                                                             42.8
Värmevärde MJ/L                 34,4                                                                             35,2
Viskositet 20 GrC mm2/s        69-75                                                                         2-8
Cetantal                                   51                                                                              <49
Fosforinnehåll ppm                    9
Vatteninnehåll ppm                    64
Lägsta flyttemperatur               -16-20GrC
Flampunkt                              +325 C                                                                          +40-+55 C
Svavel %S                              <0.01                                                                              <0.0
Kol %C                                    77.6                                                                             86.3    
Väte %H                                 11.7                                                                                13.7
Syre %O                                 10.5                                                                                <0.03
Vaxutfällning början
kan ske  vid                             <+ - 0 GrC                                                                   -20 GrC
Jodtal                                      94 - 106
Kokstal vikt%                         0.43                                                                                 <0.20
Askhalt vikt%                         0.079                                                                                <0.01
Syretal mg KOH7g                   2.4
Vattenhalt volym %                 <0.05                                                                                <0.05
Korrosion 3 h vid 100GrC <1                                                                                          <1
Blandbarhet med 67%
dieselolja                                      God

Lägsta flyttemperatur.       Bör ligga på -25 GrC Inblandning av 30 till 40 % lysfotogen på vintertid..
                                        Sommartid räcker -10 GrC.
Kokstal:                           Bestäms genom Ramsbottoms metod.

Askhalt:                           Max 0.01 vikt-% Avser närmast att begränsa mängden av slitande beståndsdelar
                                        i bränslet. Mängden obrännbara ämnen i procent av torrvikten.

Viskositet:                        Bär ligga mellan 2 till 8 cSt. Under 2 kan ökat läckage vid  pumpelementen och därvid
                                        för lågt tryck i spridare. .
                                        För hög blir det dålig förbränning Vanlig MK1 dieselbränsle har hög
                                        bränsleförbrukning lägre effekt och kortare livslängd på insprutningsutrustningen
                                        Anledningen till den lägre effekten är en lägre densitet vilket ger ett lägre energiinnehåll
                                        per liter bränsle. Dessutom  är viskositeten lägre vilket ger mer läckage mellan de olika
                                        komponenterna i pumpen.  Med Rapsolja förhindras problem med för låg viskositet.
Vattenhalt                         Vatten blandar sig inte i rå rapsolja. Vattnet lägger sig på botten.

Cetantal:                         Tändvillighet på en skala från 0 till 100 under de i dieselmotorns
                                       egenskaper. Provmotor C.F.R.  Normalt cetantal är 50cSt

Svavelhalt                         Att svavelhalten är låg på rapsolja mindre än 0.05 vikt% är positivt
                                        med hänsyn till agasemissionen och smörjoljeförsmutsningen.

Stelningspunkt:                Högsta temperatur där oljan stelnat Stelningspunkt ligger ca
                                        3 grC under flytandetemperatur.

Fosfor innehåll:                 Bör inte vara högre än 20ppm Försämrar rörligheten på
                                        kolvringar som kan fastna i spåren.

Flampunkt:                        Lägsta temperatur som oljan avger tändvillig olja som kan antändas
                                         med låga över oljeytan.
                                        Rapsolja är inte brandklassat och kan inte explodera. Fordonskrockar mm.
                                        Man kan med en svetslåga svepa över rapsoljan oljan
                                        och i oljan utan att rapsoljan antändes. Gör gärna ett eget test för att lära
Brandfarlig                    
Nej  Rå kallpressad rapsolja räknas ej som brandfarlig.
                                        B
randfarlig vätska endast om flampunkten är 100 oC eller lägre
                                        Bensin flampunkt -0  till -20GrC
                                        Fotogen flampunkt     38 GrC

 


                                                                Filtrering:
Bränslefilter:               C.a 0.06 mm
Öppning i spridare:      C.a 0.2 till 0.35 mm

                                                                           

Beläggningar på metaller av rapsolja.          Bäst är under 6 månader lagringstid för att oljan
                                                                         inte ska angripa metaller zink mm. Oljan ska smaka gott.

Färsk rapsolja luktar mindre vid förbränning: Rapsolja yngre än 6 månader luktar knappt alls vid förbränning.

Rå kallpressad rapsolja kan bilda  beläggningar:   Elförzinkade metaller. Tankarmaturer  mätare i bränsletanken
                                                                   Tanklock kan vara elförzinkade. Galvaniserade metaller.

                                                Vad finns i avgaser?

Avgasemmissionen se rapport
Växthuseffekten:     Rapsolja bidrar inte till   växthuseffekten. Detta problem
                                  med den ökade koldioxiden  gör de stora  klimatförändringarna
                                  såsom översvämningar, alpernas glaciärer har halverats sedan 1850,
                                  orkaner, torka mm.

Koldioxid CO2:    Olja och bensin tas från naturförråd som inte längre ingår i naturens
                    kretslopp. Vid förbränningen bildas koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Inte ens en
                    katalysator tar bort koldioxid. Biobränslen däremot är gjorda på växter som har bundit
                    upp lika mycket koldioxid under tillväxten som sedan släpps ut vid förbränningen.
                    Sådana bränslen bidrar därför inte till växthuseffekten.Rapsolja är ett sådant bränsle

                    Utsläppen av koldioxid ökar stadigt i världen och växthuseffekten har redan satt sina
                    spår. Alpernas glaciärer har halverats sedan 1850, havsvattnet har blivit varmare och
                    träden i tropikerna växer snabbare och dör yngre. Om vi inte förändrar något förväntas
                    jorden få globala klimatförändringar. Riskerna för såväl översvämning som torka ökar
                    och kan leda till stora folkomflyttningar. FN:s klimatexperter tror att jordens
                    medeltemperatur kommer att öka mellan 1 och 3,5 grader fram till 2100. Det innebär
                    att havsytan stiger en halvmeter och jordens ekosystem kan påverkas drastiskt
                    Rapsolja ökar inte riskerna med farliga klimatförändringar.

Svaveldioxid och kväveoxider: När oxiderna faller ned med regnet har de
                  omvandlats till syra som bidrar till försurningen. Det leder bland annat till att marken
                  utarmas på näringsämnen, växtligheten får syraskador och arter försvinner. Blir det
                  riktigt surt läcker aluminium ut i grundvatten och vattendrag. Aluminium är skadligt inte
                  bara för djur och natur utan även för människan.  Kväve är dessutom ett näringsämne
                  som bidrar till övergödningen av havet. Övergödning leder till syrebrist och döda
                  bottnar. Svaveldioxid och kvävedioxid påverkar slemhinnor och andningsvägar, mest
                  utsatta är barn och astmatiker. Rapsoljan är så gott som fri från svaveldioxider(SO2)  c:a 10 gånger
                 mindre än för  den bästa dieseloljan. Svavel har skadlig verkan på katalysator.
                 Rapsoljan har cirka 18% mindre kväveoxider(NOx) än dieselolja

Kolväten(HC) och ozon: Kolväten, som är cancerframkallande, kommer främst från bilar
                 som inte har katalysator.  I solljus bildar dessutom kolväten, tillsammans med kväveoxider, ozon.
                 Det är ett bra solskydd högt upp i atmosfären men nere i marknivå gör det skada. Ozon
                 beräknas ge stora skördebortfall  av bland annat vete, råg, korn och
                 potatis. Ozonskadorna i hela Sverige på jordbruksväxter uppskattas till cirka en miljard
                 kronor. Under en hundraårsperiod har halterna nästan fördubblats i både Europa och
                USA. Forskare har upptäckt att det finns ett samband mellan höga halter marknära
                ozon och ökad dödlighet. Ozonhalten vid marknivån ökar med 2-3 procent per år.
                Halterna är högst sommartid. Katalysator minskar dessa ovan nämnda ämnena