GARANTIVILLKOR
Skeppsta Maskin AB lämnar för alla nya produkter 12 månaders garanti från leverans till kund.
Garantin gäller ej för:
1       Slitage på presskruv samt pressrör. Filterelement och impeller.
2       Problem orsakade av felaktig användning  eller av obehöriga reparationer och
         / eller ändringar. Reparationer som utförs utan
        godkännande av Skeppsta Maskin AB bekostas ej av Skeppsta Maskin AB.
3       Skador på frekvensomvandlaren efter inköp eller under leverans.
4       Skador beroende på jordbävning, onormala stormar, brand, översvämning, åsknedslag,
        onormala spänningsvariationer eller andra naturkatastrofer eller sekundära 
        katastrofer.
5       Skeppsta Maskin AB ansvarar ej för de produkter som pressats fram ur
        TäbyPressen, oljor samt frökaka mm.

Vår garanti innebär att vi gratis reparerar eller ersätter sådana delar eller enheter,
som genom normal användning under garantitiden blivit obrukbara på grund av fabrikations eller materialfel. Dock gäller att den felaktiga enheten  sändes till vår verkstad i Skeppsta Örebro före garantitidens utgång. Bara den felaktiga delen
skickas, ej hela oljepressen på grund av fraktkostnad.

Efter garantireparationen eller garantiutbytet återsänder Skeppsta Maskin AB den
reparerade eller utbytta produkten med normalt transportsätt fraktfritt inom Sverige.
Reparation och ansvar för tillbehör exempel "Electrolux Assistent" eller annan
utrustning såld av Skeppsta Maskin AB som utföres av annat företag godkännes ej. Elmontör av kund beställd godkännes ej
Produkter
som används för annat ändamål, under andra förhållanden eller till andra värden än som specificerats och vartill de är beräknade, omfattas ej av vår garanti.

Vi fritar oss från allt ansvar för följdskador såsom driftavbrott, produktionsbortfall, skador på person eller egendom etc som kan sättas i förbindelse med ett garantifel eller annat fel på av oss levererade produkter. Kostnad i samband med utbyte av reservdel  ersätts ej.

Produkter som används för annat ändamål, under andra förhållanden eller till andra värden än som specificerats och vartill de är beräknade, omfattas ej av vår garanti.
Vi fritar oss från allt ansvar för följdskador såsom driftavbrott, produktionsbortfall, 
skador på person eller egendom etc som kan sättas i förbindelse med ett garantifel på av oss levererade produkter. Kostnad i samband med utbyte ersätts ej.
Våra garantiåtaganden gäller endast under förutsättning att våra betalningsvillkor har uppfyllts.
På begäran kan Skeppsta Maskin AB också åtaga sig fältservice, men i så fall sker
debitering enligt gällande debiteringsnormer.
REKLAMATIONER.
Alla reklamationer angående leveransens utförande i förhållande till ordererkännande
och packsedelar skall ske inom 8 dagar efter godsets mottagande.
I ÖVRIGT GÄLLER Mekanförbundets allmänna leveransbestämmelser, blankett
NL 01 , som sändes på begäran.


SKEPPSTA MASKIN AB. Täby Skeppsta. 705-94 Örebro. Sverige. 
Tel 019-228005 Email: sales@oilpress.com  Hemsida: http://www.oilpress.com